سموم آفات و نباتات

 • آبامکتین 1.8%
 • استامی پرید 20%

 • کلروپیریفوس 40.8%

 • ساپپرمترین 40%

 • دلتامترین 2.5%

 • دیازینون 60%

 • دیکلوروس 50%

 • دیمتوات 50%

 • دی فلوبنزورن 25%

 • اتیون 47%

 • تیودیکارب 80%

 • پیری پروکسی فن 10%

 • پی متروزین 25%

 • فنیتروتیون 50%

 • فن پروپاترین 10%

 • فنتیون 50%

 • پروفنوفوس 40%

 • پریمیکارب 25%

 • فوزالون

 • پرمترین 25%

 • فن والریت 20%

 • ایمیداکلوپرید 35%

 • ایمیداکلوپرید 70%